Συσκευάζοντας Ιδανικά

Όροι συνεργασίας

1.ΓΕΝΙΚΑ

1.1

Οι παρόντες γενικοί όροι πωλήσεων ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση πωλήσεως εμπορευμάτων της "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” , η οποία  συνάπτεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μόνη η υποβολή παραγγελίας προς την "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον «Πελάτη» των  παρόντων γενικών όρων. Η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  σε καμμία περίπτωση δεν δεσμεύεται από τυχόν πρόσθετους ή αντίθετους στους παρόντες όρους του «Πελάτη».

1.2

Όλα τα εκτυπωμένα έγραφα εκ του μηχανογραφικού συστήματος της Εταιρείας "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  (όπως η επιβεβαίωση παραγγελίας, καρτέλες κινήσεως λογαριασμών, η υπενθύμιση οφειλών) είναι έγκυρα και δεσμευτικά ακόμη και αν δεν φέρουν σφραγίδα και υπογραφή.  

1.3

Η οφειλή του «Πελάτη» προς την "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  αποδεικνύεται και από απόσπασμα το οποίο θα εξάγει η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” από τα εμπορικά της βιβλία και το οποίο θα εμφανίζει την κίνηση της καρτέλας του «Πελάτη» και το συνολικώς οφειλόμενο από αυτόν ποσόν. Ο «Πελάτης» αναγνωρίζει από τώρα την πλήρη αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων και των αντιγράφων από τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας. Τα παραπάνω αποσπάσματα ή αντίγραφα θα εκδίδονται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ή εκπρόσωπο της "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  και ο «Πελάτης» αναγνωρίζει ότι αυτά αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη των απαιτήσεων της "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  κατά της οποίας, όμως, θα επιτρέπεται ανταπόδειξη.

1.4

Σε περίπτωση κατά την οποία ο «Πελάτης» αρνηθεί την αγορά εμπορευμάτων, τα οποία σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για λογαριασμό του και κατόπιν ειδικής παραγγελίας, η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  έχει δικαίωμα να παρακρατήσει την προκαταβολή η οποία καταβλήθηκε από τον «Πελάτη» για την συγκεκριμένη ειδική παραγγελία.  

2. ΤΙΜΗ

2.1

Ο τιμοκατάλογος των προϊόντων, τα οποία εμπορεύεται η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” , υπόκειται σε εκ μέρους της μονομερείς τροποποιήσεις άνευ ουδεμίας υποχρεώσεως προειδοποιήσεως.

2.2

Για παραγγελίες, για τις οποίες δεν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων καμμία τιμή, ισχύουν οι εκάστοτε τιμές του τιμοκαταλόγου τής "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  κατά την ημέρα παραδόσεως.

3. ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1

Οι λογαριασμοί των «Πελατών» της "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  πρέπει να εξοφλούνται βάσει συγκεκριμένης συμφωνίας, η οποία συνάπτεται εγγράφως κατά την έναρξη της συνεργασίας.

3.2

Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικώς και μόνον με μετρητά, με κατάθεση ή έμβασμα σε λογαριασμό καθ’ υπόδειξη της "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  και με τραπεζικές επιταγές. Οι συναλλαγματικές και τα γραμμάτια δεν αποτελούν προσήκοντα τρόπο καταβολής και ως εκ τούτου κατ’ αρχήν δεν γίνονται δεκτά.

3.3

Η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  έχει δικαίωμα διακοπής ή αρνήσεως αποστολής των εμπορευμάτων του πελάτη εφ’ όσον δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα από την επομένη της εκάστοτε ορισθείσας ημερομηνίας πληρωμής, παραιτουμένου του «Πελάτη» από κάθε δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση εκ του λόγου αυτού.

3.4

Σε περίπτωση καθυστερήσεως της  πληρωμής, υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας βάσει  του νομίμου επιτοκίου, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται αρμοδίως (π.χ. βάσει των εκάστοτε Π.Δ.Τ.Ε. ή Π.Υ.Σ.).

3.5

Σε περίπτωση πληρωμής ή καταβολής εκ μέρους του «Πελάτη» νωρίτερα από την εκάστοτε συμφωνηθείσα προθεσμία, η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  θα παρέχει, κατά την απόλυτη προς τούτο κρίση της, ειδική έκπτωση, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας κλίμακας εκπτώσεων της εταιρείας.

3.6.

Όλα τα παραστατικά που εκδίδονται από την "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  για λογαριασμό του «Πελάτη» (ενδεικτικώς τιμολόγια και δελτία αποστολής), θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και ολογράφως το ονοματεπώνυμο του προσώπου, το οποίο δικαιούται νομίμως να τα υπογράψει, καθώς και την σφραγίδα του νομικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων ή της επιχειρήσεως στο όνομα των οποίων τυχόν έχουν εκδοθεί. Σε περίπτωση παραλαβής των εμπορευμάτων από τρίτο πρόσωπο, το οποίο, είτε έχει υποδειχθεί από τον «Πελάτη», είτε δρα εντός της επιχειρήσεως του «Πελάτη» ή σε τόπο παραδόσεως ή παραλαβής των εμπορευμάτων, τον οποίο υπέδειξε ο τελευταίος, η υπογραφή του τρίτου αυτού παραλήπτη, ακόμη και χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων (αναγραφή ολογράφως του ονοματεπώνυμου, σφραγίδα), θα θεωρείται, ότι έχει τεθεί από πρόσωπο το οποίο έχει την προς τούτο εντολή και πληρεξουσιότητα του «Πελάτη» και ότι το πρόσωπο αυτό δικαιοπρακτεί στο όνομα και για λογαριασμό του «Πελάτη». Ο “”Πελάτης” δηλώνει από τώρα ότι οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό του την παραλαβή των εμπορευμάτων (ενδεικτικά μεταφορείς κλπ) το πράττει τούτο ενεργώντας δυνάμει ρητής πληρεξουσιότητας του “Πελάτη” Ως εκ τούτου, τα ούτως υπογεγραμμένα παραστατικά θα αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη, ιδίως ως προς την παραλαβή των εμπορευμάτων.  

3.7.

Κάθε έγγραφο (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων και των επισυναπτόμενων αρχείων εγγράφων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), το οποίο φέρει σφραγίδα και υπογραφή τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχει εκδοθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αποστολέα. Περαιτέρω, όλα τα  μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από  λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μερών, καθώς και όλα τα συνημμένα αυτών έγγραφα, δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη και αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι του αποστολέα, ακόμη και εάν δεν φέρουν υπογραφή.

3.8  

Για τις πληρωμές οι οποίες πραγματοποιούνται εκ μέρους του «Πελάτη» μέσω καταθέσεως ή εμβάσματος, τα πάσης φύσεως έξοδα της τραπεζικής συναλλαγής επιβαρύνουν τον «Πελάτη».

4. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

4.1

Η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  διατηρεί την κυριότητα όλων των πωληθέντων και παραδοθέντων εμπορευμάτων, προϊόντων και υλικών μέχρι την εκ μέρους του «Πελάτη» πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών ποσών, εξόδων και δαπανών που τυχόν τον βαρύνουν (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού κ.λ.π). Ο «Πελάτης» υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, τα οποία απαιτούνται, προκειμένου να διατηρείται αναγνωρίσιμη η ταυτότητα όλων των πωληθέντων και παραδοθέντων εμπορευμάτων, ως προερχομένων από την «ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” ώστε να καθίσταται περαιτέρω εφικτή η ανάκτηση αυτών, ή του τιμήματός τους, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο, από την "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  σε περίπτωση μη εξοφλήσεως του τιμήματός τους και των τυχόν εξόδων από τον «Πελάτη».

4.2

Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του «Πελάτη» και κυρίως επί καθυστερήσεως της πληρωμής, η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει από αυτόν τα εμπορεύματα, ασκώντας τα δικαιώματά της από την κυριότητα, δίχως προηγουμένως να προβεί σε δήλωση υπαναχωρήσεως από την σύμβαση. Η υπαναχώρηση από την πώληση ενός εκάστου εμπορεύματος θα θεωρείται τελεσθείσα μόνον εφ' όσον, και μόνον για όσα από, τα εμπορεύματα ευρεθούν και ανακτηθούν από την "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” , ενώ για τα λοιπά μη ανευρεθέντα ή ανακτηθέντα πράγματα, θα εξακολουθεί να διατηρεί άπαντα τα δικαιώματά της από την πώληση. Αντιστρόφως, η καθ' οιονδήποτε τρόπο άσκηση ή επιδίωξη της ικανοποιήσεως εκ μέρους της "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  των δικαιωμάτων της από την σύμβαση της πωλήσεως, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρείται παραίτηση από τα δικαιώματά της, τα οποία απορρέουν από την κυριότητα εφ' ενός εκάστου εμπορεύματος, τα οποία (δικαιώματα) θα εξακολουθεί να δικαιούται να ικανοποιήσει στο μέτρο κατά το οποίο η ικανοποίηση των αξιώσεών της από την πώληση δεν θα είναι πλήρης.  Ο αλληλοαποκλεισμός των δικαιωμάτων από την σύμβαση και την κυριότητα θα ισχύει μόνον εφ' όσον και μόνον καθ΄ όσον πραγματωθεί η ικανοποίηση δικαιώματος της μίας ή της άλλης κατηγορίας, χωρίς να αρκεί για τον αλληλοαποκλεισμό αυτόν η απλή άσκηση οιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων αυτών.

5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

5.1 Οι παραγγελίες εμπορευμάτων εκ μέρους του «Πελάτη» υποβάλλονται προς την "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  με κάθε έγγραφο και/ή ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας (fax, telex, e-mail) που αυτή θα εγκρίνει. Οι υποβληθείσες παραγγελίες εμπορευμάτων τελούν υπό την ρητή προϋπόθεση της αποδοχής τους από την "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” . Η διενέργεια και υποβολή παραγγελίας με τους αναφερόμενους στον παρόντα όρο συνιστά ανεπιφύλακτη εκ μέρους του «Πελάτη» αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων.

5.2

Οι κατωτέρω όροι παραδόσεως των εμπορευμάτων είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί. Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στην υποδειχθείσα από τον πελάτη διεύθυνση. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό, με έξοδα και κίνδυνο του πελάτη. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν πάντα τον πελάτη.

5.3

Τυχόν αναφερόμενες πιθανές ημερομηνίες παραδόσεως θα παραμένουν μη δεσμευτικές εφ’ όσον δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς οτιδήποτε αντίθετο.

5.4

Η παράδοση των εμπορευμάτων θα γίνεται μέσω αποστολής από τον χώρο αποθεμάτων της "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  στην διεύθυνση την οποία υποδεικνύει ο «Πελάτης», η οποία και θα αναγράφεται στα εκδιδόμενα για την συγκεκριμένη πώληση παραστατικά και στοιχεία της "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” . Η υποδειχθείσα κατά τα ως άνω διεύθυνση δεν θα δύναται να μεταβληθεί όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται καθ΄ οδόν για τον τελικό τους προορισμό.

5.5

Σε περίπτωση κατά την οποία ο «Πελάτης» παραβιάσει τις υποχρεώσεις του οι οποίες πηγάζουν από την σύμβαση πωλήσεως ή σε περίπτωση κατά την οποία αυτός δεν συνεργάζεται με την "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις από την πώληση (π.χ. σε περίπτωση αρνήσεως παραλαβής), η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  δικαιούται να υπαναχωρήσει από την εκτέλεση του μέρους της παραγγελίας το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τα ως άνω δεν θίγουν το δικαίωμα της "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  να απαιτήσει αποζημίωση για την μη εκπλήρωση ή την πλημμελή εκπλήρωση της συμβάσεως ή αποζημίωση αντί της παροχής.

5.6

Στα εμπορεύματα προς παράδοση, τα οποία δεν κατασκευάζονται από την ίδια την "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” , η τελευταία θα ευθύνεται για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοσή τους στον «Πελάτη», μόνον σε περίπτωση κατά την οποία η μη προσήκουσα ή εκπρόθεσμη παράδοση ή και η μη παράδοση οφείλεται σε υπαιτιότητά της.

5.7

Δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ του «Πελάτη» και της "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” , η φύλαξη υλικών, τα οποία ο πρώτος έχει παραγγείλει από την τελευταία, στις αποθήκες της, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, χωρίς ειδική συμφωνία χρέωσης αποθήκευτρων με τις τρέχουσες τιμές του τιμοκατάλογου της εταιρείας η ‘’ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ’’ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την τυχόν βλάβη ή χειροτέρευση των εμπορευμάτων είτε τυχαία είτε οφειλόμενη σε κάθε πταίσμα, ακόμη και σε ελαφρά αμέλεια του προσωπικού της.

 

5.8

Η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  απαλλάσσεται από την ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, αδυναμία ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων (εκτέλεση παραγγελιών, παράδοση κ.λπ.), οφειλόμενες σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως είναι ενδεικτικώς οι κυβερνητικές πράξεις και ενέργειες συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Υπηρεσιών, οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, οι ενέργειες και πράξεις του «Πελάτη», οι διακοπές στις συγκοινωνίες, οι γενικές απεργίες ή ανταπεργίες, η αδυναμία αποκτήσεως εργατικού δυναμικού ή πρώτων υλών, καθώς και κάθε γεγονός το οποίο είναι αντικειμενικά αναπόφευκτο, απρόβλεπτο και πέρα από τον έλεγχο της "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” . Σε περίπτωση αδυναμίας της "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  να προβεί σε πλήρη ή μερική εκτέλεση της συμβατικής παροχής λόγω ανυπαίτιας αδυναμίας κατά τα ανωτέρω, η τελευταία έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ολικώς ή μερικώς και/ή να ακυρώσει τις παραγγελίες, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως στον «Πελάτη». Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση κατά την οποία οι προαναφερθείσες καταστάσεις συντρέξουν και στο πρόσωπο κάποιου προμηθευτή της "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” .

 

5.9

Η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  απαλλάσσεται από την ευθύνη κατά την μεταφορά των εμπορευμάτων εφόσον η συναλλαγή έχει γίνει με τρόπο παράδοσης των εμπορευμάτων από την αποθήκη της ή και τους υπολοίπους αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιεί.

 

6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

6.1

Επιστροφές εμπορευμάτων θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με την "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  και αποκλειστικώς εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αγοράς των.

6.2

Όλα τα εμπορεύματα προς επιστροφή θα γίνονται δεκτά μόνον εφ’ όσον βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία αγοράσθηκαν.

6.3.

Η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  δεν δέχεται επιστροφές εμπορευμάτων, τα οποία παραγγέλθηκαν από το εξωτερικό ειδικώς κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας του «Πελάτη».

6.4

Όλα τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα, εφ’ όσον αγοράσθηκαν από επιτηδευματίες θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Δελτίο Αποστολής - Επιστροφή. Για επιστροφές εμπορευμάτων αγορασθέντων από ιδιώτες θα πρέπει να προσκομίζεται η απόδειξη αγοράς των.

6.5

Τα έξοδα για την επιστροφή εμπορευμάτων μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής εταιρείας στον χώρο της "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” , επιβαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τον αποστολέα – «Πελάτη».

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

7.1

Εγγυήσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν οι προμηθευτές μας μέσω δηλώσεων εγγυήσεως, των σχετικών διαφημίσεων ή σε άλλου είδους έγγραφα σχετικά με το προϊόν δεν δεσμεύουν την "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” . Είναι δεσμευτικές αποκλειστικώς για τον προμηθευτή ο οποίος δήλωσε ότι παρέχει την εγγύηση.

7.2

Εάν το παραδοθέν εμπόρευμα παρουσιάζει πραγματικό ελάττωμα ή δεν έχει κάποια συμφωνηθείσα ιδιότητα, ο πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά την “ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των ελαττωμάτων θα γίνεται με βάση τα πρότυπα του εκάστοτε παραγωγού. Σε περίπτωση διαπιστωμένης ύπαρξης κατά τα παραπάνω ελαττωμάτων η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  έχει το δικαίωμα κατ΄ επιλογήν της, εντός εύλογης προθεσμίας και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πελάτη, είτε να άρει το πραγματικό ελάττωμα / την έλλειψη συμφωνηθείσας ιδιότητας, είτε να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου το ελαττωματικό εμπόρευμα.

8. ΕΥΘΥΝΗ

8.1

Η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  θα ευθύνεται έναντι του «Πελάτη» μόνον για άμεσες και μη προβλέψιμες ζημίες σε περίπτωση βαριάς αμέλειας εκ μέρους των στελεχών της, των προστηθέντων της ή των βοηθών εκπληρώσεώς της.

8.2

Η "ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”  δεν ευθύνεται έναντι του «Πελάτη», ή οιουδήποτε τρίτου προσώπου (π.χ. προστηθέντος, βοηθού εκπληρώσεως κ.λπ.) το οποίο ενεργεί εντός του κύκλου συμφερόντων του «Πελάτη», ή κατ’ εντολή του ή για λογαριασμό του, για ζημίες, οι οποίες είναι δυνατόν να επέλθουν στην ζωή, την σωματική ακεραιότητα ή την υγεία οιουδήποτε από τα ως άνω πρόσωπα και οι οποίες οφείλονται σε εσφαλμένη, μη ενδεδειγμένη ή ακατάλληλη ακατάλληλη, χρήση,  λειτουργία ή αποθήκευση των αγορασθέντων υλικών από τον ίδιο τον «Πελάτη» ή από κάποιο από τα ως άνω πρόσωπα.

 

9. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία σχετική με την εκτέλεση και /ή την ερμηνεία της παρούσας συμβάσεως πωλήσεως, η οποία είναι δυνατόν να προκύψει μεταξύ των μερών θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

10. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε από τους παρόντες γενικούς όρους ήθελε τυχόν κριθεί άκυρος για οιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπεριληφθεί σε αυτούς. Τυχόν παράλειψη της «Εταιρείας» να μην ασκήσει οιοδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά της, δεν είναι δυνατόν σε καμμία περίπτωση να ερμηνευθεί ή να θεωρηθεί ως τροποποίηση των παρόντων γενικών όρων ή ως παραίτησή της από τα προβλεπόμενα με αυτούς δικαιώματα.

 

Loading...
Please wait...